START

  Wyniki

  Nasze kluby

  Mapa

  Zaloguj
 Wydarzenia   Katalog stron    Forum   Galeria zdjęć   Wideo   Kalendarz imprez   Zakłady 

  ZOBACZ

O nas
Polityka prywatności
Regulamin kont kibola
Mapa serwisu
FAQ - czyli odpowiedzi na trudne pytania ;)
REDAKCJA
Patronat medialny
Wybory 2010
 

::  Serwisy

 Wydarzenia 
 Katalog stron  
 Forum 
 Galeria zdjęć 
 Wideo 
 Kalendarz imprez 
 Zakłady 

::  Wydarzenia

 wszystkie 
 noga 
 kosz 
 siatka 
 lekka 
 pływanie 
 ping-pong 
 żagle 
 siłowe 
 sp.walki 
 wywiady 
   


Regulamin kont kibola
 

Założenie konta w serwisie SportoweKaszuby.pl uprawnia do czynności, których nie może wykonać niezalogowany użytkownik, m.in. czynnego udziału w konkursach, przedstawiania poglądów na forum, głosowania w sondach i plebiscytach, itd. Zanim założysz konto -
dokładnie przeczytaj poniższy regulamin!


R E G U L A M I N


I. Postanowienia ogólne

 • 1. System kont serwisu SportoweKaszuby.pl udostępniany jest przez firmę NordMedia.pl z siedzibą we Władysławowie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa zasady korzystania z kont, zakres odpowiedzialności firmy NordMedia.pl oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 • 3. Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.II. Definicje


O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

 • Użytkownik - osoba posiadająca konto w serwisie SportoweKaszuby.pl - która
  prawidłowo wypełniła formularz założenia konta i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Usługa kont Użytkowników - w dalszej części zwana "Usługą" - polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze SportoweKaszuby.pl konta Użytkownika.
 • Zawieszenie konta - zablokowanie przez administratorów SportoweKaszuby.pl działania konta, uniemożliwiające korzystanie z niego przez Użytkownika.
 • Formularz - strony WWW dostępne w SportoweKaszuby.pl, z których Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail).
  Wypełnienie przez Użytkownika formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.


III. Zakładanie konta Użytkownika


1. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić Formularz, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do administratorów SportoweKaszuby.pl, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.


2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
 • dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
 • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
 • Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
  • nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody;
  • nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy konto;
  • nie jest określeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub obraźliwe.

 • Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
 • administratorem zbioru danych osobowych zawierającym dane wpisane do Formularza jest SportoweKaszuby.pl.

3. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
 • upoważnieniem SportoweKaszuby.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia Usługi;
 • przyjęciem do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.

4. Ten sam Użytkownik może korzystać równocześnie z wielu kont, jednak każde z nich musi posiadać inny adres e-mail.


5. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik może zostać poproszony przez SportoweKaszuby.pl o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.


6. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia SportoweKaszuby.pl do Zawieszenia konta Użytkownika lub nawet całkowitego usunięcia konta.


IV. Prawa i obowiązki Użytkownika1. SportoweKaszuby.pl dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże SportoweKaszuby.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie z Usługi.

2. SportoweKaszuby.pl jest uprawniony do zawieszenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub jeżeli zawieszenie Usługi okaże się konieczne z innych ważnych przyczyn stwierdzonych przez SportoweKaszuby.pl.
Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają podejmowania przez SportoweKaszuby.pl innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.

3. O ile to będzie możliwe, SportoweKaszuby.pl zawiadomi z wyprzedzeniem Użytkownika o zamiarze zawieszenia Usługi. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika.


4. Bez uprzedniej zgody SportoweKaszuby.pl, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.V. Zakres odpowiedzialności SportoweKaszuby.pl


Serwis SportoweKaszuby.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Usługi, jeżeli jest to spowodowane:

- koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

- przyczynami niezależnymi od serwisu SportoweKaszuby.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich);


 • SportoweKaszuby.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usługi;
 • SportoweKaszuby.pl nie odpowiada w razie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli nastąpiło to z winy nieumyślnej, spowodowane zostało przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
  Ograniczenie, o którym mowa wyżej, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 • SportoweKaszuby.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.
 • SportoweKaszuby.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 • SportoweKaszuby.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania uprawnionym instytucjom danych Użytkownika oraz historii jego działań w SportoweKaszuby.pl, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Wyłącznym źródłem zobowiązań SportoweKaszuby.pl jest Regulamin.
  Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla SportoweKaszuby.pl.


VI. Dodatkowe zastrzeżenia • SportoweKaszuby.pl zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Usługi i szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w swoich zasobach.
 • SportoweKaszuby.pl zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 • Na stronie "Polityka prywatności" dostępnej ze strony głównej serwisu SportoweKaszuby.pl, Użytkownik może zapoznać się z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez SportoweKaszuby.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


VII. Korespondencja


SportoweKaszuby.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu korespondencji o treściach informacyjnych
i reklamowych.


VIII. Reklamacje


Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi na adres: webmaster@kibol.pl.
SportoweKaszuby.pl rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. SportoweKaszuby.pl zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
Odpowiedź na reklamacje SportoweKaszuby.pl kieruje na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego przy zakładaniu konta.

Reklamacje dotyczące Premium SMS rozpatruje właściciel serwisu WAPACZ.pl. Reklamacje prosimy kierować na adres reklamacje@wapacz.pl.


IX. Zmiany Regulaminu


Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujący Regulamin Używania Kont SportoweKaszuby.pl.
SportoweKaszuby.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

Załóż konto

 
 
© 2002-2019
0.09

POLECAMY: nocleg nad morzem | maszyny do lodów | maszyny do lodów świderków | granitory | Kłanino Pałac Krokowa Hotel